SOK Sulęcin
home Aktualności Dni Sulęcina 2018: Regaty na Postomii

Dni Sulęcina 2018: Regaty na Postomii

Już 23 czerwca o godz. 12:00 rzeka Postomia stanie się po raz siódmy areną mistrzowskich zmagań miłośników własnoręcznie wykonanych statków. Zawody odbędą się pomiędzy zejściem przy Cukierni Monika, a Domem Joannitów. Do udziału w nich zapraszamy wszystkich chętnych niezależnie od wieku, którzy samodzielnie wykonają dowolną techniką statek (jednostkę pływającą) o wymiarach od 20 do 70 cm.
Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody i wiele niespodzianek.

REGULAMIN:
„Regaty na Postomi”
1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Sulęciński Ośrodek Kultury .
2. Adresat
Liczba i wiek uczestników są nieograniczone.
3. Cele konkursu:
1) Wyzwalanie kreatywności i pozytywnej energii.
2) Rozwijanie zdolności manualnych.
3) Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
4) Integracja środowiska lokalnego.
4. Założenia organizacyjne
1) Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu dowolną techniką statku (jednostki pływającej) o wymiarach od 20 do 70 cm, a następnie wzięcie udziału w wyścigu.
2) Zawody odbędą się 23 czerwca 2018 roku nad rzeką Postomią pomiędzy zejściem przy Cukierni „Monika”, a Domem Joanitów o godz. 12:00. Areną mistrzowskich zmagań będzie rzeka Postomia.
3) Każdej jednostce pływającej należy nadać oryginalną nazwą.
5. Ocena
Nad sprawiedliwym przebiegiem konkursy czuwać będą sędziowie.
6. Nagrody
1) Nagrody wręczane będą zawodnikom z najlepszymi czasami -3 pierwsze miejsca.
2) Dodatkowo nagrodzona zostanie estetyka wykonania statku oraz najbardziej oryginalna nazwa – 2 wyróżnienia.
7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu.
Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celu przeprowadzenia Konkursu.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwane dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sulęciński Ośrodek Kultury, ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin. Od dnia 25.05.2018 r. jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych
za pośrednictwem adresu: iodsulecin@gmail.com.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Sulęciński Ośrodek Kultury w szczególności:
1. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i lit. c RODO* w celu:
– na podstawie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
2. Na podstawie odrębnej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a, w celu:
– marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych,
– działaniami związanymi ze statutem SOK (np. organizacją imprez, wydarzeń kulturalnych, udziałem w sekcjach, korzystaniem z biblioteki i czytelni)
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
– dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
* zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
* wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
– dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania lub otrzymać kopię swoich danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe
lub niekompletne,
– prawo żądania od administratora usunięcia danych,
– prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych np. marketingu bezpośredniego,
– prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Sulęcińskiego Ośrodka Kultury)
Partnerzy z dziedziny kultury, sponsorzy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, dostawcy obsługujący płatności, obsługa prawna, obsługa informatyczna.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s 1)
8. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych.
9. Postanowienia końcowe
1) Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, których zobowiązuje się do zapewnienia swoim dzieciom opieki podczas zawodów.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy w przypadku niepogody.
3) Przystępując do udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.