SOK Sulęcin
home Aktualności Dni Sulęcina 2018: Spływ na Byle Czym

Dni Sulęcina 2018: Spływ na Byle Czym

Serdecznie zapraszamy odważnych bardziej i mniej na SPŁYW NA „BYLE CZYM”, który organizowany będzie przy okazji tegorocznych Dni Sulęcina. Chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem i nadsyłanie zgłoszeń.

⛵SPŁYW NA „BYLE CZYM” ⛵
Regulamin uczestnictwa oraz karta zgłoszeniowa znajdują się poniżej.
Data: 23.06.2018 r. (sobota), godz. 14:30

1. Organizatorem Spływu na „Byle czym” jest Sulęciński Ośrodek Kultury.
2. Ideą zabawy jest propagowanie inicjatyw twórczych, rekreacji na świeżym powietrzu oraz wykorzystania atrakcyjności przestrzeni miejskiej.
3. Miejscem zabawy jest około 100 metrowy odcinek rzeki Postomii.
4. Warunki uczestnictwa:
• Każdy uczestnik deklaruje chęć przystąpienia do zabawy za pośrednictwem zgłoszenia:
a) przez e-mail (zeskanowany załączony formularz zgłoszeniowy wraz z podpisem i akceptacją regulaminu)
E-mail: promosoksulecin@gmail.com
b) osobiście w sekretariacie SOK (wydrukowany i podpisany formularz)
• Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.06.2016. Maksymalna liczba jednostek uczestniczących w zabawie: 15 (decyduje kolejność zgłoszeń).
• Osoby niepełnoletnie uczestniczą w spływie TYLKO w towarzystwie osób pełnoletnich i zgłoszenia przyjmowane są tylko od chętnych powyżej 18 roku życia.
• Każdy z uczestników deklaruje zasady „fair play” oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
• Każdy uczestnik zobowiązany jest zastosować się do poleceń organizatora.
5. Zasady zabawy:
• Zasadą nadrzędną zabawy jest próba przepłynięcia na własnoręcznie skonstruowanej / przerobionej / zaadaptowanej jednostce pływającej około 100 metrowego odcinka na rzece Postomii w jak najkrótszym czasie.
• Przez „uczestnika” rozumie się jedną lub maksymalnie dwie osoby, które płyną jednostką. Wszelkie zasady dotyczą załogi, niezależnie od jej liczby.
• Uczestnik podczas spływu może maksymalnie dwa razy z premedytacją opuścić jednostkę pływającą. Każde kolejne opuszczenie skutkuje obniżeniem punktacji (w przypadku ekip dwuosobowych dwa opuszczenia na jednostkę pływającą). Niezamierzone wywrotki, kraksy nie podlegają obniżeniu punktacji.
• Maksymalny czas przeznaczony na spływ jednej jednostki pływającej to około 4-5 minut.
• Korzystanie ze sprzętu profesjonalnego skutkuje obniżeniem punktacji, zwłaszcza w przypadku jednostek nieprzerobionych.
• Jury przyznaje punkty w kategoriach
– czas spływu (0-10 pkt.)
– ocena jednostki pływającej (0-10 pkt.) z zaznaczeniem, iż im bardziej „szalony” pomysł, tym więcej punktów możliwych do uzyskania.
– ocena zaangażowania (0-10 pkt.)
– ocena zabawy i dobrego humoru (0-10 pkt.)
– ocena ogólna (0-10 pkt.)
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 50.
Punkty odejmowane są za: ponad dwukrotne opuszczenie jednostki pływającej, naruszenie zasad „fair play”.
6. Współzawodnictwo oceniane jest przez trzech członków Jury / sędziów, których ocena jest niepodważalna.
7. Nagrody w konkursie:
• Nagrody otrzymają trzej uczestnicy z największą liczbą punktów. Jury przyzna również dwa wyróżnienia.

8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu.
Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celu przeprowadzenia Konkursu.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwane dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sulęciński Ośrodek Kultury, ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin. Od dnia 25.05.2018 r. jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu: iodsulecin@gmail.com.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Sulęciński Ośrodek Kultury w szczególności:
1. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i lit. c RODO* w celu:
– na podstawie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
2. Na podstawie odrębnej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a, w celu:
– marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych,
– działaniami związanymi ze statutem SOK (np. organizacją imprez, wydarzeń kulturalnych, udziałem w sekcjach, korzystaniem z biblioteki i czytelni)
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
– dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
* zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
* wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
– dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania lub otrzymać kopię swoich danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe
lub niekompletne,
– prawo żądania od administratora usunięcia danych,
– prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych np. marketingu bezpośredniego,
– prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Sulęcińskiego Ośrodka Kultury)
Partnerzy z dziedziny kultury, sponsorzy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, dostawcy obsługujący płatności, obsługa prawna, obsługa informatyczna.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s 1)

9. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych.
10. Uczestników obowiązuje zasada zachowania czystości wokół siebie – utracone elementy jednostki pływającej uczestnicy zobowiązują się uprzątnąć we własnym zakresie.
11. Kolejność startu będzie losowana około 30 minut przed rozpoczęciem.
12. Wszelkie spory wyjaśniane są przez organizatora i sędziów / jury. Organizator nie przewiduje procedur odwoławczych.
13. Uczestnicy przenoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo na siebie. Organizator zabezpieczy uczestników w podstawową pomoc przedmedyczną.