SOK Sulęcin
home Najbliższe wydarzenia Konkurs fotograficzny: Moja kopia okładki książki

Konkurs fotograficzny: Moja kopia okładki książki

Biblioteka Publiczna w Sulęcinie oraz Sulęciński Ośrodek Kultury zapraszają serdecznie na konkurs pod hasłem: Moja kopia okładki książki.

To inicjatywa stworzona w celu promowania literatury oraz upowszechniania i popularyzacji fotografii jako dziedziny sztuki. Celem konkursu jest przedstawienie okładki książki w humorystycznym ujęciu, z wykorzystaniem rekwizytów, kostiumów itp. Fotografie dopuszczone do udziału w konkursie będą oceniane pod kątem inwencji i kreatywności.

Poniżej załączamy regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
MOJA KOPIA OKŁADKI KSIĄŻKI
1. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Sulęcinie, przy ul. Moniuszki 1, zwanej dalej organizatorem konkursu.

2. Cel konkursu: Konkurs fotograficzny pod nazwą „Moja kopia okładki książki” to inicjatywa stworzona w celu promowania literatury oraz upowszechniania i popularyzacji fotografii jako dziedziny sztuki. Celem konkursu jest przedstawienie okładki książki w humorystycznym ujęciu, z wykorzystaniem rekwizytów, kostiumów itp. Fotografie dopuszczone do udziału w konkursie będą oceniane pod kątem inwencji i kreatywności. Celem konkursu jest również:
– zwizualizowanie pasji czytania, miłości do książek;
– popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem i wyrażania emocji.

3. Adresaci konkursu:
Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem konkursu może być każdy, za wyjątkiem członków jury oraz ich rodzin.

4. Zasady uczestnictwa
1) Zgłoszenia do konkursu należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.bibliotekasulecin.pl lub www.soksulecin.pl. Do formularza należy dołączyć prace w formacie *.jpg.
2) Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie.
3) Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie dwa zdjęcia wykonane samodzielnie.
4) Praca konkursowa powinna być zaopatrzona w dane osobowe: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres zamieszkania i nr telefonu. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę opiekuna prawnego (załącznik nr 2 do regulaminu)
5) Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych www.bibliotekasulecin.pl oraz www.soksulecin.pl, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także
na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
6) Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

5. Ocena prac konkursowych
1) Oceny złożonych prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2) Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca wyłonienia laureatów jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3) Autorom trzech najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

6. Termin składania prac
Prace należy złożyć do dnia 25.04.2017 r. (wtorek) w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie przy ul. Moniuszki 1, na nośniku CD lub na adres email: bibliotekasoksulecin@gmail.com wraz z wymaganymi załącznikami.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów Tygodnia Bibliotek.

7. Postanowienia końcowe
1) Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2) Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
3) Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów
z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
4) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
5) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3