SOK Sulęcin
home Bez kategorii Konkurs fotograficzny „Podróże w obiektywie” – regulamin konkursu

Konkurs fotograficzny „Podróże w obiektywie” – regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PODRÓŻE W OBIEKTYWIE”

1. Konkurs organizowany jest przez Sulęciński Ośrodek Kultury, przy ul. Moniuszki 1, zwanym dalej Organizatorem konkursu.
2. Cel konkursu: Konkurs fotograficzny pod nazwą „Podróże w obiektywie” to inicjatywa stworzona w celu promowania podróży jako sposobu spędzania czasu wolnego oraz upowszechniania i popularyzacji fotografii jako dziedziny sztuki.
Celem konkursu jest prezentacja fotografii z podróży oraz zwizualizowanie pasji podróżniczej, a także popularyzacja podróżowania jako formy spędzania czasu wolnego.
Zdjęcia oceniane będą pod kątem inwencji i kreatywności. Fotografie dopuszczone do udziału w konkursie będą oceniane pod kątem inwencji i kreatywności.
3. Adresaci konkursu:
Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem konkursu może być każdy, za wyjątkiem członków jury oraz ich rodzin.
4. Zasady uczestnictwa
1) Zgłoszenia do konkursu należy dokonać osobiście w sekretariacie Sulęcińskiego Ośrodka Kultury lub w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie.
2) Prace przekazane na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną, samodzielną twórczość osoby biorącej udział w konkursie.
3) Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie trzy zdjęcia wykonane samodzielnie.
4) Praca konkursowa powinna być zaopatrzona w dane osobowe: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres zamieszkania i nr telefonu. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę opiekuna prawnego.
5) Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych www.bibliotekasulecin.pl oraz www.soksulecin.pl, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także
na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
6) Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
5. Ocena prac konkursowych
1) Oceny złożonych prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2) Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca wyłonienia laureatów jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3) Autorom trzech najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
6. Termin składania prac
Prace należy złożyć do dnia 18.10.2017 r. (środa) w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie lub w sekretariacie Sulęcińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Moniuszki 1. Zdjęcia powinny być wydrukowane w formacie zbliżonym do A4.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów festiwalu podróżniczego „Tam i z Powrotem, czyli Podróże Małe i Duże”.
7. Postanowienia końcowe
1) Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2) Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
3) Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów
z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
4) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
5) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Więcej informacji na Facebooku
https://www.facebook.com/bibliotekasoksulecin
https://www.facebook.com/sulecinskiosrodekkultury