SOK Sulęcin
home Najbliższe wydarzenia Konkurs literacki: najlepsza recenzja książki

Konkurs literacki: najlepsza recenzja książki

Biblioteka Publiczna w Sulęcinie oraz Sulęciński Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają na konkurs literacki: recenzja książki.

Poniżej regulamin konkursu oraz załączniki.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
RECENZJA KSIĄŻKI
1. Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Sulęcinie, ul. Moniuszki 1,
69-200 Sulęcin, tel. 95 755 31 72.

2. Adresaci konkursu
a)  Konkurs skierowany jest do osób niezajmujących się profesjonalną krytyką literacką.
b)  Z udziału w konkursie wyklucza się osoby, które są pracownikami Biblioteki Publicznej w Sulęcinie oraz osoby biorące udział w organizowaniu Konkursu.
c) Uczestnicy będą oceniani w następujących grupach wiekowych :
Grupa I do 12 roku życia.
Grupa II od 13 do 16 roku życia.
Grupa III od 17 roku życia wzwyż.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie
a)  Uczestnicy konkursu recenzują dowolnie wybrany przez siebie utwór literacki.
b)  Recenzja musi być oryginalnym tekstem, nigdy niepublikowanym oraz niezgłaszanym na żadnym innym konkursie.
c)  Każda z recenzji powinna zawierać opis oraz krytyczną ocenę wybranego przez siebie dzieła literackiego.
d) Kryteria oraz procedura dokonywania oceny prac konkursowych oscylowały będą wokół doboru książki, pomysłowości, inwencji twórczej uczestnika, samodzielności procesu twórczego, umiejętności precyzowania refleksji oraz zdolność precyzowania sądów na temat dzieła literackiego.
e) Praca konkursowa powinna być zaopatrzona w dane osobowe: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres zamieszkania i nr telefonu. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę opiekuna prawnego (załącznik nr 2 do regulaminu).
f) Recenzje wraz z formularzem zgłoszeniowy (załącznik nr 1) należy nadesłać mailem, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Biblioteki Publicznej w Sulęcinie do dnia 4.05.2017 r.
mailem na adres: bibliotekasoksulecin@gmail.com lub pocztą i osobiście na adres:
Biblioteka Publiczna w Sulęcinie
ul. Moniuszki 1
69.200 Sulęcin

4. Nagroda
a)  W każdej z grup wiekowych wybrany zostanie jeden laureat, ponadto przewidziane zostały wyróżnienia dla uczestników. Ostateczną decyzję w sprawie liczby wyróżnień podejmuje Jury (liczba wyróżnień zależeć będzie od poziomu i ilości zgłoszonych prac).
b)  Rozwiązanie konkursu będzie miało miejsce podczas obchodów Tygodnia Bibliotek– informacja o dacie wręczenia nagród zostanie umieszczona na stronach internetowych www.bibliotekasulecin.pl oraz www.soksulecin.pl.
c)   Oceny nadesłanych prac dokonuje powołane w tym celu niezależne Jury konkursowe.
d)   Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

5. Postanowienia końcowe
a) Organizator konkursu nie odpowiada za zniszczenie lub zagubienie prac nadesłanych pocztą.
b) Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
c) Każdy z autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych i marketingowych, stanowiące integralną część Regulaminu.
d) Przystępując do konkursu każdy z autorów oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
e) Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
f) Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
g) Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów
z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
h) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
i) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Załącznik 1

Załącznik 2