SOK Sulęcin
home Bez kategorii, Sekcja plastyczna Konkurs plastyczny „Podróż moich marzeń”

Konkurs plastyczny „Podróż moich marzeń”

Sulęciński Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna zapraszają serdecznie wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: „Podróż moich marzeń”, który odbędzie się w ramach Festiwalu Podróżniczego „Tam i z Powrotem, czyli podróże małe i duże”.

Prace należy składać do 17 października w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie (ul. Moniuszki 1) do godziny 15.00. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 października (piątek) o godzinie 16:30 w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie.
Ważne, aby prace wykonane były przez dzieci samodzielne, dowolną techniką. Liczy się przede wszystkim pomysł i zaangażowanie uczestników. Zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione przez organizatorów konkursu, jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W RAMACH FESTIWALU PODRÓŻNICZEGO
„TAM I Z POWROTEM, CZYLI PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”
„PODRÓŻ MOICH MARZEŃ”

I. Organizator:
Organizatorami konkursu są Sulęciński Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Sulęcinie.
II. Cel i tematyka konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy plastycznej prezentującej podróż marzeń. Nieważne czy będzie to pokazanie wycieczki za miasto, weekendu u cioci na wsi, objazdowej podróży po Polsce czy wielkiej wyprawy w egzotyczne kraje. Najważniejsze, aby w ciekawy sposób pokazać wymarzoną podróż.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką.
III. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem konkursu może być każdy, za wyjątkiem członków jury oraz ich rodzin.
2. Projekt musi być autorski, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.
3. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu tylko jeden projekt.
4. Prace konkursowe powinny spełniać poniższe warunki:
1) Praca plastyczna w formacie A4.
2) Samodzielne wykonana praca.
3) Na odwrocie każdej z prac – czytelnie zapisane imię i nazwisko, podanie szkoły/przedszkola, do którego uczęszcza uczestnik konkursu oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego, który stanowi jednoznaczną zgodę na udział dziecka w konkursie.
IV. Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2016 roku do Biura Festiwalowego lub do Biblioteki Publicznej w Sulęcinie. (SOK ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin), do godz 15.00.
V. Sposób oceniania prac konkursowych:
1. Zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione przez organizatorów konkursu.
2. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką Konkursu.
3. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.
VI. Nagrody:
Nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe.
VII. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości:
Ogłoszenie wyników nastąpi 20 października (piątek) o godzinie 16:30 w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie.
Wyniki konkursu zostaną ponadto ogłoszone dzień wcześniej na stronie internetowej organizatora: www.soksulecin.pl, http://bibliotekasulecin.pl/.
VIII. Unieważnienie konkursu:
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2) gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków regulaminu,
3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych,
4) sytuacji niezależnych od organizatorów
IX. Postanowienia końcowe:
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację i publiczną prezentację nagrodzonego projektu.
4. Organizatorzy konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
6. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.
XI. Kontakt:

Informacje związane z Konkursem można uzyskać pod numerami telefonu: 95 755 24 77, 95 755 31-72.