SOK Sulęcin
home Najbliższe wydarzenia Konkurs plastyczny w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie – „Mój przyjaciel miś”

Konkurs plastyczny w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie – „Mój przyjaciel miś”

Światowy Dzień Pluszowego Misia to święto, które obchodzone jest 25 listopada na całym świecie, a w kalendarzu organizowanych przez nas wydarzeń figuruje od lat, jako jedna z najpopularniejszych imprez dla dzieci.

Biblioteka Publiczna w Sulęcinie z myślą o najmłodszych mieszkańcach Gminy Sulęcin, co roku organizuje szereg gier i zabaw, w których główną rolę odgrywa ulubiona zabawka dzieci – pluszowy miś.

I w tym roku planujemy spotkać się z najmłodszymi miłośnikami pluszowych maskotek, a dodatkową atrakcją Światowego Dnia Pluszowego Misia będzie konkurs plastyczny pod hasłem: Mój przyjaciel miś.

Konkurs stworzony został z myślą o przedszkolakach oraz uczniach klas I-III. Na Wasze prace czekamy do 20 listopada.

Regulamin:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT. „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

I. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Sulęcinie.

II. Cel i tematyka konkursu:

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, wyobraźni, a także promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

III. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest konkursem otwarty dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.
2. Praca musi być autorska, wykonana SAMODZIELNIE specjalnie na potrzeby konkursu.
3. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
4. Prace konkursowe powinny spełniać poniższe warunki:
1) Tematyka – wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej dowolnego misia
2) Praca plastyczna w formacie A4.
3) Samodzielne wykonana praca.
4) Na odwrocie każdej z prac – czytelnie zapisane imię i nazwisko autora pracy, podanie szkoły/przedszkola, do którego uczęszcza uczestnik konkursu oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego, który stanowi jednoznaczną zgodę na udział dziecka w konkursie.

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2017 roku do Biblioteki Publicznej w Sulęcinie. (ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin).

V. Sposób oceniania prac konkursowych:

1. Zgłoszone do konkursu prace zostaną ocenione przez organizatora konkursu.
2. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką Konkursu oraz techniki wykonania pracy.
3. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.

VI. Nagrody:

Przewiduje się nagrodzenie I, II i III miejsca oraz wyróżnień – nagrodami rzeczowymi.

VII. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości:

Ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada (sobota) o godzinie 16.00 podczas uroczystych obchodów Dnia Pluszowego Misia (Sala Konferencyjna Sulęcińskiego Ośrodka Kultury). Wyniki konkursu zostaną ponadto ogłoszone dzień wcześniej na stronie internetowej organizatora: http://bibliotekasulecin.pl/.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik (opiekun uczestnika) biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację i publiczną prezentację nagrodzonego projektu.
4. Organizatorzy konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
5. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.

IX. Kontakt:

Biblioteka Publiczna w Sulęcinie ul. Moniuszki 1. Tel. 957553172.
Wszystkie prace biorące udział w konkursie,
zostaną wyeksponowane
w czasie obchodów Dnia Pluszowego Misia
na Sali Konferencyjnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.