SOK Sulęcin
home Aktualności Święto Jan’ki: Konkurs na najpiękniejszy wianek / Regulamin

Święto Jan’ki: Konkurs na najpiękniejszy wianek / Regulamin

Święto Jan’ki – Konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański
24 czerwca/sobota
Promenada nad Postomią przy Domu Joannitów
ul. Młynarska / Sulęcin
Ogłoszenie wyników – godzina 20:30
Warsztaty plecenia wianków świętojańskich poprowadzą panie ze Stowarzyszenia MAM POMYSŁ.

Serdecznie zapraszamy!
Regulamin konkursu
„Wianek Świętojański”
1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Sulęciński Ośrodek Kultury
Adresat Liczba i wiek uczestników są nieograniczone.
2. Cele konkursu:
1) Kultywowanie tradycji „Nocy Świętojańskiej”.
2) Uwrażliwienie na piękno przyrody.
3) Rozwijanie zdolności manualnych.
4) Wyzwalanie kreatywności i pozytywnej energii.
3. Założenia organizacyjne
1) Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i stworzenie wianka świętojańskiego.
2) Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden wianek.
3) Technika wykonania wianka jest dowolna.
4) Wianek powinien zawierać kwitnące kwiaty polne i/lub ogrodowe, trawy, zioła, liście leszczyny itp. bez żadnych elementów z tworzyw sztucznych , aby nie zanieczyszczać Postomii.
5) Wianek powinien zmieścić się na głowie uczestnika.
6) Prace konkursowe powinny być pracami własnymi.
7) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie opisanych prac (imię, nazwisko, wiek) 24 czerwca 2017 roku (sobota) od godz.17.00 do godz.18.00 do biura konkursowego znajdującego się przy Domu Joannitów.
4. Ocena prac
1) Wianki będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I – uczniowie szkół podstawowych,
II – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
III – dorośli.
2) Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa, która wyłoni Laureatów biorąc przy wyborze pod uwagę następujące kryteria:
a) estetykę wykonania projektu
b) oryginalność pomysłu
c) nawiązania do tradycji tworzenia wianków
5. Ogłoszenie wyników konkursu.
Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas „Nocy Świętojańskiej”, która odbędzie się 24 czerwca 2017 roku o godzinie 20.30 nad rzeką Postomią przy Dom Joannitów.
6. Nagrody
Z każdej kategorii wiekowej wyłoniony zostanie Laureat. Poza 3 nagrodami głównymi wręczone zostaną również wyróżnienia.
7. Postanowienia końcowe
1) Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, których zobowiązuje się do zapewnienia swoim dzieciom opieki podczas puszczania wianków.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy w przypadku niepogody.
3) Uczestnik konkursy oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
4) Przystępując do udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.