SOK Sulęcin
home Aktualności Święto Latawca – 06.10.2019 r.

Święto Latawca – 06.10.2019 r.

Sulęciński Ośrodek Kultury oraz Burmistrz Sulęcina, Dariusz Ejchart zapraszają na kolejną edycję Święta Latawca. Zachęcamy do udziału w zawodach o Puchar Burmistrza Sulęcina.

Zachęcamy również do tworzenia własnych, nietuzinkowych latających konstrukcji w dwóch kategoriach: latawce skrzynkowe oraz latawce płaskie.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 6 października o godzinie 13:00 na Stadionie Miejskim im. S. Ożoga w Sulęcinie.

Zapraszamy całe rodziny! Wstęp bezpłatny.

Regulamin wydarzenia:

I. Organizator: Organizatorem zawodów jest Sulęciński Ośrodek Kultury
II. Warunki uczestnictwa: – w zawodach może wziąć udział każdy, bez ograniczenia wiekowego – w zawodach biorą udział wyłącznie latawce własnoręcznie wykonane- na kwadrans przed rozpoczęciem zawodów należy dokonać rejestracji oraz pobrać numer startowy- podczas rejestracji należy zaznaczyć kategorię, w której startuje /latawce płaskie, latawce skrzynkowe/
III. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się na Stadionie Miejskim im.Stanisława Ożoga w Sulęcinie
6 października 2019 r. o godzinie 13.00.
IV. Sposób oceniania prac konkursowych: – ocena latawców dokona jury powołane przez organizatorów- jury dokona oceny wg następujących kryteriów: estetyka wykonania, stopień trudności wykonania, efekt lotu- prace nie wykonane własnoręcznie oraz prace z poprzedniego roku nie będą podlegały ocenie.
V. Nagrody: – w każdej kategorii jury przyzna puchar Burmistrza Sulęcina- w każdej kategorii zostaną przyznane po trzy nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca. Organizator dopuszcza przyznanie wyróżnień.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Sulęciński Ośrodek Kultury ul. Moniuszki 1 69-200 Sulęcin reprezentowany przez Dyrektora Jacek Filipek
2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres email: iod@soksulecin.pl
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Zawodów latawcowych w dniu 6 października w Sulęcińskim Ośrodku Kultury, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda rodzica/opiekuna prawnego)
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
5) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do udziału w/w wydarzeniu;
8) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dokumenty do pobrania: