SOK Sulęcin
home Aktualności Zabawa Balonowa – 06.10.2019 r

Zabawa Balonowa – 06.10.2019 r

Zabawa Balonowa
06.10.2019 r. (ŚWIETO LATAWCA)
Balony sprzedawane będą od godziny 13:00 do zakończenia Zawodów Latawcowych o Puchar Burmistrza Sulęcina
Cena: 10 zł/balon

Pierwsza tego typu Balonowa Zabawa zorganizowana przez Sulęciński Ośrodek Kultury oraz fundację Balonowe Endorfinki – wypuść swój balon w niebo, jeśli trafi w ręce drugiego szczęśliwca – obydwoje wygracie atrakcyjne nagrody!

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

REGULAMIN

Organizator:

Organizatorem Balonowej Zabawy jest Sulęciński Ośrodek Kultury oraz fundacja Balonowe Endorfinki

Adresat:

Wiek oraz liczba uczestników nieograniczona. Każdy zawodnik może kupić dowolną ilość balonów.

Cel wydarzenia:

1) Rekreacja na świeżym powietrzu.

2) Wykorzystanie atrakcyjności przestrzeni miejskiej.

3) Integracja środowiska lokalnego.

Założenia organizacyjne:

1) Balonowa Zabawa polega na wypuszczeniu w niebo balonów, do których na sznurku przywiązane będą numerki – każdy balon ma nadany inny numer.
2) Zabawa odbędzie się podczas Święta Latawca – w dniu 06.10.2019 r. (niedziela), balony będą wypuszczone w niebo tuż po rozstrzygnięciu Zawodów Latawcowych o Puchar Burmistrza Sulęcina (ŚWIĘTO LATAWCA). Balony sprzedawane będą już od godziny 13:00 do momentu zakończenia Zawodów Latawcowych.
3) Warunkiem wzięcia udziału w Balonowej Zabawie jest kupienie balonu z numerem. Cena: 10 zł. Sprzedaż odbywać się będzie na miejscu, na Stadionie im. Stanisława Ożoga w Sulęcinie. Jeden zawodnik może kupić dowolną ilość balonów.

Ocena:

1) Wygyrwa balon, który zostanie odnaleziony do dnia 31.10.2019 r. Wówczas zarówno znalazca
(po uprzednim skontaktowaniu się z Organizatorem), jak i wlaściciel balona otrzymują nagrodę. Balony odnalezione po 31.10.2019 r. nie biorą już udziału w zabawie.

Nagrody:

1) Nagrody wręczane będą zawodnikom (znalazca oraz właściciel balona), którzy odnajdą balon. Nagrodę główną otrzymuje pierwszy znalazca. Każdy kolejny (jeśli odnajdzie balon do dnia 31.10 i skontaktuje się
z Organizatorem, Sulęcińskim Ośrodkiem Kultury, otrzyma upominek). Warunkiem otrzymania nagrody jest zaprezentowanie Organizatorowi kartki z numerem – dotyczy to zarówno znalazcy balona z kartką oraz właściciela.

Informacje dotyczące przetwarzania danych:

7.1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika zabawy jest Sulęciński Ośrodek Kultury z siedzibą w Sulęcinie ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin.
7.2 Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Agnieszka Czekała. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@soksulecin.pl.
7.3 Dane osobowe podane przez Uczestnika zabawy, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji
i przeprowadzenia zabawy, publikacji informacji o laureatach na stronie internetowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej SOK, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
7.4 Dane osobowe laureatów zabawy oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
7.5 Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
7.5.1 umożliwienie uczestnikom zabawy wzięcia w niej udziału,
7.5.2 umożliwienie przeprowadzenia zabawy,
7.5.3 opublikowanie informacji o laureatach,
7.5.4 archiwizację dokumentów.
7.6 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
7.7 Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [2] – przez czas określony w tych przepisach.
7.8 Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
7.8.1 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
7.8.2 sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
7.8.3 ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7.8.4 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7.9 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania zabawy, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych
w związku z prowadzoną działalnością kulturalną w ramach upowszechniania kultury.
7.10 Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników zabawy oraz osób wskazanych
w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO.
[2] ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.

Postanowienia końcowe:
1) Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Balonowej Zabawie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, których zobowiązuje się do zapewnienia swoim dzieciom opieki podczas zabawy.
2) Organizator zastrzea sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
4) Przystępując do udziału w Balonowej Zabawie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w niej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.