27 PAŹ

Święto Dyni [Park Miejski / Kontener Kultury]

Sulęciński Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką Publiczną zapraszają na Święto Dyni!

data: 27.10.2023 r.
godzina: 16.30
Miejsce: Kontener Kultury (Park Miejski)


W ramach wydarzenia zostanie przeprowadzony konkurs pt. „Nie taka dynia straszna”- na najbardziej oryginalny lampion wykonany z dyni (szczegóły w regulaminie). Lampion konkursowy mogą przygotować rodziny, grupy znajomych, przyjaciół oraz osoby indywidualne. 

Tego dnia w parku miejskim przygotowane dla Was będą także: 
- ciepła zupa dyniowa
- dyniowe warsztaty
- dyniowa kawiarenka, w której będziecie mogli zakupić smakołyki przygotowane przez Restaurację Kolorowe Talerze


 


 

 

Święto Dyni - Regulamin konkursu „Nie taka dynia straszna”


Postanowienia ogólne
1) Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie na najciekawszy lampion pt „Nie taka dynia straszna”.
2) Organizatorem Konkursu jest Sulęciński Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna, ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin.
3) Konkurs organizowany jest w ramach wydarzenia Święto Dyni
4) Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.soksulecin.pl

Cel Konkursu
Głównym celem konkursu jest  promowanie aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. Kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych oraz pobudzanie wyobraźni i umiejętności. Zachęcenie do wspólnego spędzania czasu.

Uczestnicy Konkursu
1) Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich- dzieci, młodzieży, osób dorosłych.  Udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.
2) Lampion można wykonać indywidualnie, rodzinnie, w grupie, parami. Grupa nie może przekroczyć 7 osób.
3)Organizator dopuszcza indywidualny  udział osób niepełnoletnich, jeżeli posiadają zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie (załącznik nr 1- Karta Zgłoszenia) oraz pozostałe wymagane załączniki.
5) Z tytułu uczestnictwa w Konkursie Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników wydatków. Nie przewiduje się nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.

Wymagania merytoryczne i formalne zgłoszenia
1)  Prace konkursowe przyjmowane będą 27.10.2023 r. od godziny 16.30 do godziny 17.00 w Parku Miejskim przy Kontenerze Kultury.
2) Uczestnicy zgłaszają jedną pracę. Zapis dotyczy osób indywidualnych jak i grup.
3) Lampion konkursowy powinien spełniać następujące warunki:
a) powinien być wykonana własnoręcznie,
b) lampion należy wykonać z prawdziwej dyni,
c) tematyka wycinanych wzorów jest dowolna,
d) Wielkość i kształt dyni jest dowolny, 


Zasady rozstrzygnięcia konkursu i przyznania nagród
1) Prace konkursowe Uczestników oceni Jury powołane przez Organizatora 
2) Jury konkursowe składające się z przedstawicieli wskazanych przez Organizatora dokona wyboru najlepszych prac Konkursowych. 
3) Jury wyłoni zwycięzcę Konkursu, który otrzyma nagrodę główną. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia. 
4) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Święta Dyni, 27.10.2023r., a wyniki konkursu będą dostępne w serwisie FB i stronie internetowej Biblioteki Publicznej, Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 

Postanowienia końcowe
1) Wypełnienie Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
2) Kontrolę nad przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator Konkursu.
3) Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zmiany terminu Konkursu bez podawania przyczyn. Organizator może unieważnić Konkurs w szczególności, gdy nie zostanie złożone żadne zgłoszenie do udziału w Konkursie lub zostaną złożone mniej niż dwa zgłoszenia spełniające warunki Konkursu. Informacja o unieważnieniu Konkursu zostanie niezwłocznie ogłoszona za pośrednictwem mediów.


Dane Osobowe - Klauzula informacyjna
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Sulęciński Ośrodek Kultury ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin reprezentowany przez Dyrektora Jacka Filipka;
2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres email: iod@soksulecin.pl.
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu „Nie taka dynia straszna” w ramach Święta Dyni organizowanego przez Sulęciński Ośrodek Kultury, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda rodzica/opiekuna prawnego);
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa - dane osobowe nagrodzonych osób będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów regulujących terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych
5) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do udziału w/w wydarzeniu;
8) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane