Placówka o nazwie Sulęciński Ośrodek Kultury /wcześniej działająca po innymi nazwami/ działa w oparciu o statut uchwalony przez Radę Miejską w Sulęcinie od 01 stycznia 2013r.

W skład ośrodka wchodzi Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna. Podstawowym założeniem naszej działalności jest tworzenie warunków dla rozwoju i popularyzacji wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców miasta i gminy Sulęcin. Ośrodek jest miejscem wielostronnej edukacji kulturalnej, zaangażowanym w życie lokalnej społeczności, miejscem realizacji i rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców. SOK współpracuje z różnymi partnerami ze środowiska lokalnego i ponadlokalnego. Jest miejscem otwartym na wszystkie grupy społeczne. Ośrodek kultury od początku swojej działalności ukierunkowany jest na ciągły rozwój i upowszechnianie życia kulturalnego mieszkańców gminy poprzez sztukę i kulturę. Bogata oferta programowa skierowana do wszystkich grup społecznych, a swoją formą zachęca do czynnego udziału w proponowanych przedsięwzięciach. Działalność imprezową prowadzi w oparciu o zespoły własne, z innych placówek oraz artystów zawodowych. 
Sulęciński Ośrodek Kultury jest głównym organizatorem takich wydarzeń jak: festiwale (zarówno o zasięgu regionalnym, jak i międzynarodowym), spotkania wszelkiego rodzaju form teatralnych oraz konkursów. W salach odbywają się zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego. SOK współpracuje z wieloma jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, grupami społecznymi, fundacjami, firmami oraz osobami prywatnymi, a także z szerokim gronem ludzi kultury i z mediami. Godziny zajęć dostosowane są do potrzeb mieszkańców.

Do podstawowych zadań SOK należy:
1. Tworzenie warunków do edukacji i rozwoju poprzez sztukę i kulturę,
2.Organizacja wielopoziomowych imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy,
3.Zaspokajania w miarę potrzeb zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta i gminy,
4.Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
5.Prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej oraz wymiana doświadczeń na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym,
6. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
7. Promocja miasta Sulęcin przez wielowymiarowe działania kulturalne.
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym (instytucjami, firmami, szkołami, organizacjami społecznymi i innymi) oraz środowiskiem działającym na rzecz rozwoju szeroko rozumianej kultury.

Ekipa Sulęcińskiego Ośrodka Kultury to odrobinę zwariowany zespół ludzi o wysokich umiejętnościach. Stawiamy na kreatywność i niemal każdy dzień przynosi jakieś nowe pomysły, ulepszenia, udoskonalenia. Tworzymy w duchu zespołowej współpracy, bo tylko taka droga prowadzi do ciekawych realizacji naszych pomysłów, a przede wszystkim do zadowolenia i satysfakcji uczestników biorących udział w wydarzeniach i akcjach organizowanych przez SOK.